AUTORITARNI POGLED NA SVET

Ići dole

:deda: AUTORITARNI POGLED NA SVET

Počalji od Admin taj Ned Jan 18, 2009 1:46 am

AUTORITARNI POGLED NA SVET

Radojica Bojanović
Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2004.


Knjiga profesora Radojice Bojanovića «Autoritarni pogled na svet»,
predstavlja kod nas jedinstvenu filozofsko-psihološko-sociološku analizu pogleda na
svet, potkrepljenu aktuelnim i obuhvatnim istraživanjem. Inspirisana dešavanjima u
našem okruženju a vođena naučnom intelektualnom radoznalošću iskusnog
istraživača, knjiga predstavlja novinu u našoj naučnoj realnosti. Pre svega svojom
konciznošću i usredsređenošću na jasno diferenciran problem, nepretencioznošću u
tumačenjima dobijenih rezultata i jasnim pojmovnim objašnjenjima bez teorijskih
uopštavanja, autor nam pruža mogućnost sagledavanja niza povezanih karakteristika
ličnosti koje se prepoznaju kroz ponašanje pojedinca. Dugogodišnje promišljanje o
autentičnim i neautentičnim ličnostima, čovekovom ponašanju u funkciji
međuljudskih odnosa, osobinama ličnosti i njihovoj povezanosti za određenim
socijalnim ponašanjem, usmerilo je predmet istraživanja ka operacionalizaciji i
definisanju problema autoritarnog pogleda na svet.
Knjiga je koncipirana kroz šest poglavlja u kojima se analiziraju pre svega
psihološke predispozicije za antidemokratsko mišljenje i ponašanje, zatim sindrom
autoritarnog pogleda na svet, njemu srodnih fenomena i njihovih latentnih i
manifestnih karakteristika.
Pošavši od uverenja da stavovi koji su zastupljeni sa najvećom učestalošću u
mišljenju antidemokratskih osoba čine sindrom, odnosno celinu koja ima «svoje
značenje i svoju unutrašnju logiku», sindrom autoritarni pogled na svet, smatra
autor, može se posmatrati kroz sledeće kategorije:
1. pasionirana sklonost prema opredeljivanju za određene političke i druge
grupe i za njihove ideje
2. verovanje u postojanje velikog, pravednog cilja ili velike ideje kojoj je
vredno posvetiti život
3. prihvatanje dogmi
4. osećanje etičke superiornosti
5. negativan odnos prema razlikovanju
6. netrpeljivost prema nesaglasnim idejama
7. pesimističko shvatanje ljudske prirode
8. nekritičan odnos prema vođi
9. uverenje da se svet može definisati kao pozornica na kojoj se bore dobro i zlo
10. mehanički pogled na ljudsku prirodu
Leposava Grubić-Nešić
572
11. prihvatanje manipulacije ljudima
12. prihvatanje principa «cilj opravdava sredstvo»
13. procena stanja u društvu na osnovu pozicije svoje političke grupe i njene
ideologije.

_________________
NE TRAŽITE MUDROST U DRUGIMA, VEĆ U SEBI.
avatar
Admin
Admin
Admin

Ženski
Broj poruka : 5380
Godina : 43
Datum upisa : 08.10.2008

http://xtratvision.forumxpress.net

Nazad na vrh Ići dole

:deda: Re: AUTORITARNI POGLED NA SVET

Počalji od Admin taj Ned Jan 18, 2009 1:46 am

Cilj empirijske provere je bio utvrđivanje da li različiti antidemokratski stavovi
zaista čine povezan sistem stavova. Uzorak su sačinjavale 437 osoba različitog nivoa
obrazovanja, starosti, različitog pola, brojno ujednačenog .Instrumenti koji su
korišćeni u istraživanju su uglavnom koncipirani za ovu priliku, i ponuđeni
ispitanicima kroz skale stavova Likertovog tipa sa četiri moguća odgovora.
Empirijski je potvrđena pretpostavka da je autoritarni pogled na svet sindrom i da
predstavlja povezan sistem stavova. U ukupnom uzorku korelacije pojedinih
subskala i skale u celini su visoke. Posmatrajući korelacije na celom uzorku i na
svim poduzorcima, najviše rangove zauzimaju skale dogmatizma, odnosa prema
razlikovanju i individualizmu, netrpeljivosti prema nesaglasnim idejama,
idolopokloničkog odnosa prema vođama i sklonosti prema pasioniranom
opredeljivanju. Od 13 elemenata autoritarnog pogleda na svet sledećih 8 elemenata
se statističkom analizom izdvojilo kao najreprezentativniji pokazatelji: pasionirana
sklonost prema opredeljivanju, verovanje u postojanje velikog cilja ili velike ideje,
prihvatanje dogmi, osećanje etičke superiornosti, negativan odnos prema
razlikovanju, netrpeljivost prema nesaglasnim idejama, pesimističko shvatanje
ljudske prirode, nekritički odnos prema vođi.
Drugo poglavlje, „Sindrom autoritarni pogled na svet i srodni fenomeni“,
analizira navedene elemente sindroma autoritarnog pogleda na svet, kroz motive koji
doprinose usvajanju pojedinog fenomena, teorijske koncepte koji nude objašnjenja
fenomena, društvene i civilizacijske uzroke i korene njihovog nastanka, tehnike
realizovanja pojedinih ideja vezanih za analizirani sindrom, etičke probleme vezane
za ponašanja određena pojedinim elementima sindroma, na način psihološkog
objektivizma i filozofskog racionalizma, uz niz ličnih zapažanja, koji su posebna
vrednost u celom štivu.
U poglavlju „Civilizacijska represija i redukovani pojedinac“, autoritarni
pogled na svet posmatra se kao oblik redukovanog pogleda na svet. Od redukovanih
pogleda na svet tokom istorije izdvajaju se nacionalizam, religije, dogme, ideologije,
pozitivizam, redukcionistička tumačenja različitih pojava, a svaki od njih je doprinos
osiromašenju mišljenja pojedinca. Autoritarni pogled na svet sadrži u sebi i
dimenziju redukovanog mišljenja i ponašanja, bilo da je u pitanju redukovanje
sopstvenog mišljenja ili uticaj na na redukciju mišljenja drugih ljudi. Rezultati
autorovih istraživanja potvrdili su da je težnja ka redukciji bitan deo autoritarnih
fenomena i to njegovih latentnih sadržaja. Teškoće u definisanju sopstvenog pogleda
na svet, sklonost ka iznalaženju sveobuhvatnih objašnjenja pojava i događaja
predstavljaju izvore za redukovani pogled na svet. Ideju da represivna društva
modeluju pojedinca kako bi se njime lakše upravljalo, razvijali su From, Pakard,
Vajt, Rizman, ali i Horkhajmer i Markuze koji su osvetlili i načine kako se modeluje
pojedinac i kakve to posledice proizvodi i za pojedinca i za društvo.
Prikaz: Autoritarni pogled na svet
573
U petom poglavlju, „Objašnjenja autoritarnog pogleda na svet“, autor definiše
autoritarni pogled na svet kao»skup stavova, uverenja,pogleda koji su tako
komponovani da zadovoljavaju značajne psihološke potrebe svojih pristalica».
Izdvajaju se potreba za nalaženjem čvrste i jednostavne kognitivne šeme,potreba za
izbegavanjem nesigurnosti i pretnji kao i potreba za samopoštovanjem.
Poglavlje „Autoritarni pogled na svet i osobine ličnosti i vrednosti“, analizira
rezultate paralelnog istraživanja na uzorku studenata koje je imalo za cilj da ustanovi
postojanje povezanostiautoritarnog pogleda nasvet i odabranih osobina ličnosti,
stavova i vrednosti.korelacije koje se izdvajaju kao značajne ukazuju na povezanost
sledećih osobina ličnosti sa autoritarnim pogledom na svet:submisivnost, sklonost ka
manipulaciji, narcizam, paranoja i destruktivnos Sistem vrednosti u kojem značajno
mesto zauzima želja za pripadanjem partiji koja nastoji da vlada i menja svet takođe
je povezan sa autoritarnim pogledom na svet.
Kompleksan pristup problemu, kroz sagledavanje postojećih razmišljanja i
uverenja, rezultate kvalitetnog istraživanja i soptveno viđenje i analiziranje uočenog
problema, čine ovu studiju izuzetnom i u teorijskom i u praktičnom pogledu.
Teorijski doprinos sagledavanju i objašnjenju određenih aspekata ličnosti, posebno u
uslovima u kojima se naša zemlja nalazi, doprinose podrobnijem i jasnijem opažanju
i razumevanju ponašanja ljudi. U praktičnom smislu knjiga ukazuje na neophodnost
sagledavanja suštinskih elemenata naše stvarnosti zasnovanih na naučnim metodama
u cilju stvaranja uslova za njihovu promenu i razvoj. Knjiga otvara polemiku o
ljudskoj prirodi, prirodi osnovnih psihičkih procesa i osobina na način neopterećen
okvirima bilo kakvog izgrađenog sistema, uključujući i naučni. Aktuelnost teme i
način njenog analiziranja doprinose čitljivosti i razumevanju ne samo psihološki
profilisanom čitaocu, već svakom ko je spreman da radi na sopstvenoj
individualnosti.
Leposava Grubić-Nešić

_________________
NE TRAŽITE MUDROST U DRUGIMA, VEĆ U SEBI.
avatar
Admin
Admin
Admin

Ženski
Broj poruka : 5380
Godina : 43
Datum upisa : 08.10.2008

http://xtratvision.forumxpress.net

Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh

- Similar topics

 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu