KABALA

Ići dole

:deda: KABALA

Počalji od Admin taj Pet Nov 14, 2008 11:25 pm

Takoreći sve grane zapadnog hermetizma - Astrologija, Hiromantija, Talismani, Tarot, Magika, Geomantija, Numerologija - vode poreklo iz Kabale i mogu se tumačiti preko njenih principa. Zato je neophodno ovladati kabalističkim načinom mišljenja jer on predstavlja ključ istinskog razumevanja zapadnih spiritualnih sistema.

Kabala teži da objasni kako je Bog stvorio svet, kako su svet i čovek organizovani, i kako čovek svojim naporima može doseći Boga, ili spoznati svoju božansku prirodu. Ona je veoma detaljno razrađen sistem, teorijski i praktičan, ključ za prodor u okultno i sistem duhovnog razvoja.

Kabala kakvu danas proučavaju magičari naziva se Paganska Kabala, budući da napušta okvire tradicionalnog judaizma, i u sebe inkorporira različite paganske tradicije, mistične ideje svih religije, učenje jeretika, kao i dostignućá savremene psihologije i parapsihologije, posebno jungovske analitičke škole.

::Osnovni principi na kojima Kabala počiva su sledeći:

• Jedinstvo. Bog je jedan, stoga je i energija jedna, ali su vidovi njenog ispoljavanja različiti.

Kabala predpostavlja jedinstvo mikrokosmosa i makrokosmosa, vasione i čoveka. Ljudsko biće je univerzum u malom, i stoga u sebi sadrži sve odnose i dinamiku koji postoje i u celokupnoj vasioni.

• Dvojstvo i trojstvo. Božanska sila je jedna ali da bi bila kreativna i dinamična ona mora da se izražava kroz suprotnosti, muško i žensko, aktivno i pasivno, jin i jang. Dvojstvo nalazi svoje ishodište i uravnotežuje se u nečem trećem - koje je rezultat sjedinjavanja polaritetnih principa i po kvalitetu nadrasta njihova pojedinačna svojstva.

• Četvorstvo. Po Kabali postoje četiri nivoa kosmičke egzistencije, četiri sveta, četiri vida ispoljavanja božanskog uticaja i četiri elementa.
Ovadoktrina je izražena u formuli Tetragramatona.

TETRAGRAMATON bukvalno znači četvorostruko ime i sastoji se od četiri hebrejska slova - Jod, He, Vau i He. Ona su ključ celokupnog magičkog učenja i predstavljaju ime boga koje se ponekad tumači kao Zakon svih zakona.

Tetragramaton predstavlja ispoljenu božansku energiju, kreaciju, odnosno stvoreni univerzum, na svim nivoima postojanja. Makrokosmički on ukazuje na postojanje četiri plana kosmičke egzistencijem, ili četiri sveta. Mikrokosmički predstavlja formulu čovekovih fizičkih, psihičkih, duhovnih i božanskih potencijala.

Vidovi ispoljavanja božanske energije objašnjavaju se pomoću elemenata. Elementi pokazuju kako se jedinstvena božanska sila preobražava iz jednog oblika u drugi, od najduhovnijeg do najmaterijalnijeg. Elementi su sledeći - vatra, voda, vazduh i zemlja, a predstavljaju simbole određenih božanskih sila i ne posmatraju se u profanom, uobičajenom značenju.

• Vatra (Jod) - Da bi nešto nastalo u vremenu i prostoru mora da postoji prvi, aktivni pokretač, inicijator. Jod je po svojim karakteristikama pozitivan, dinamičan i aktivan.

Vatra kao simbol oličava moć, snagu, energiju, kretanje, toplotu i svetlost.

Ona je otac kao aktivni začetnik porodice.

U psihološkom smislu to su naša volja, akcija, energija, dinamičnost, prodornost i intuicija.

• Voda (He) Aktivnom principu Joda, čistoj sili energije i kretanja, potreban je oblik kroz koji će se ispoljiti. He, ili element vode, predstavlja drugi vid ispoljavanja energije, odnosno zatvaranje te energije u formu. He je stoga pasivan i negativan princip.

Voda kao element, predstavlja ženski princip, univerzalnu matericu, plodnost, prima materiju.

U terminima porodice to je Majka a u psihološkom smislu odnosi se na naša osećanja.

Vazduh (Vau) Sjedinjavanjem oca i majke, Jod i He principa, energije i oblika, akcije i reakcije, nastaje treći vid ispoljavanja energije. On u sebi obuhvata karakteristike predhodnih vidova, ali ih po svojim osobinama prevazilazi i čini potpuno novo jedinstvo i kvalitet. Stoga je po svojoj prirodi neutralan.

Za vazduh kao simbol vezuju se sledeći pojmovi - živototvornost, duh i pokretljivost.

Dakle, Vau je sin koji nasleđuje svojstva svojih roditelja, ali i razvija samosvojnu ličnost. On je više od zbira njihovih osobina.

U psihološkom smislu vazduh predstavlja mentalne procese, intelekt i um.

• Zemlja (drugo He) Drugo He oličava sva tri navedena vida ispoljavanja božanske energije u jedinstvu. Karakteristike Zemlje su tvrdoća, gustina i plodnost.

U psihološkom smislu ona predstavlja fizičko telo i čula.

Prema Formuli Tetragramatona proces stvaranja i božanski uticaj se odvija od višeg i suptilnijeg ka nižem, grubljem i materijalnijem. To je izraženo u zakonu Hermesa Trismegistusa - Kako gore tako dole. Viši elementi su superiorniji u odnosu na niže. Duh vlada nad materijom.

_________________
NE TRAŽITE MUDROST U DRUGIMA, VEĆ U SEBI.
avatar
Admin
Admin
Admin

Ženski
Broj poruka : 5380
Godina : 43
Datum upisa : 08.10.2008

http://xtratvision.forumxpress.net

Nazad na vrh Ići dole

:deda: Re: KABALA

Počalji od Admin taj Pet Nov 14, 2008 11:25 pm

::DRVO ŽIVOTA

Drvo života je kabalistički glif koji predsavlja mapu univerzuma. Kabalisti smatraju da sve što postoji u univerzumu, svako kosmičko ispoljavanje, oblik energije, objekat, ideja ili akcija, može biti predstavljeno na Drvetu života.

Stoga je ono izvanredan sistem klasifikacije i proučavanja međusobnog uticaja različitih ideja i objekata. Drvo života predstavlja i mikrokosmos i makrokosmos. Prema tome, ono što se u velikim razmerama odigrava u kosmosu, takođe se dešava i u čoveku.

Glif prikazuje proces ispoljavanja božanske sile kroz energiju i oblik. Energija i forma su u suštini isto, odnosno, forma je energija organizovana u oblik.

Drvo života se sastoji od sefirota i staza. Sefiroti su organizovani u tri stuba ispoljavanja. Desni stub je Stub kosmičke snage, energije, milosrđa i po prirodi je aktivan, muški i pozitivan. Levi stub je Stub kosmičkih oblika, forme, strukture i po prirodi je pasivan, ženski i netivan. U sredini između levog i desnog stuba nalazi se srednji stub ili Stub ravnoteže, svesti, kosmičkog sklada koji je neutralan. Na njemu se energije levog i desnog stuba dovode u skladan oblik ispoljavanja.

Drvo života se sastoji od deset sefirota. Oni se ponekad nazivaju deset svetih izliva i predstavljaju faze u ispoljavanju božanske energije. Razvijaju se jedan iz drugog, te sefira koja predhodi uvek sadrži sve sledeće potencije.

Način nastanka sefirota u fiksnom redosledu ponekad se naziva bljesak munje ili silazak moćí. Sefiroti su sledeći:

1. Keter (Kruna). Prva sefira nastaje iz bezgranične božanske svetlosti. Zato ona i jeste i nije deo našeg svemira. Simbolično se označava kao tačka u krugu i predstavlja Prvog pokretača.

Astrološki se prikazuje kao tačka u krugu a neki astrolozi mu pripisuju planetu Pluton.

S obzirom da je Keter skriven, ljudsko biće teško da može da spozna njegove osobenosti. Pripisuju mu se pojmovi kao što su početak, novo, neotkriveno, područje budućnosti. Na nivou čovečanstva to je svako otkriće ili inovacija koji nikad do tada nisu postojali na Zemlji. U odnosu na pojedinačnog čoveka, to je sve ono što on prvi put doživi, uvidi, iskusi ili otkrije.

2. Hokmah (Mudrost). Nastaje iz Ketera i predstavlja dinamičan nalet kosmičke energije. On je božanski otac i označava mušku, dinamičnu, aktivnu i pozitivnu silu. Prikazuje se kao sled tačkica kroz prostor ili kao linija.

Prema tradicionalnom shvatanju on je zodijački krug sa zvezdama stajačicama, odnosno stvoreni univerzum sa svim što se u njemu nalazi. Ponekad astrolozi planetu Neptun povezuju sa Hokmahom.

Ova sefira je arhetip muškosti i obuhvata svaki tip aktivnog i muškog ispoljavanja energije. Svi očinski simboli i simboli autoriteta obuhvataju predstavljaju njegov uticaj. Takođe, sve vrste energije su pod njegovom vladavinom.

3. Binah (Razumevanje). Treća sefira nastaje iz Hokmaha. Ona je ženski arhetip univerzuma. Njena priroda je da silovitu, aktivnu energiju Hokmaha zatvara i vezuje u oblik da bi kreacija mogla da bude nastavljena.

Tačka koja je postojala u Keteru, a zatim od koje je dodavanjem druge tačake stvorila liniju na nivou Hokmaha, u Binahu, zahvaljujućí trećoj tački stvara trougao, odnosno površinu, ravan.

Binah je velika majka svega živog, utroba iz koje sve nastaje, kosmička materica. Ona božanskom biću daje oblik kroz koji će se razvijati. Međutim, utelovljenje božanske energije u sebi implicitno sadrži i odbacivanje tela, kada ono bude prevaziđeno i njegova svrha ispunjena. Stoga nam ova sefira u isto vreme daje život u telu i smrt u njemu, odnosno oslobođenje božanskog bića nakon razaranja oblika u koji je bilo odeveno. Tako Binah vlada principom života i smrti.

Planeta Saturn, kao gospodar Karme i vremena, Veliki kosmički učitelj, pridodata je ovoj sefiri. Binah stoga odražava ideje kao što su - oblikovanje, ograničavanje, odgovornost, vreme i ciklusi vremena, sudbine, sve materinske i ženske arhetipove, posedi, kuće, nekretnine, dom, porodica...


• Keter, Hokmah i Binah čine Božansku trijadu, koja se još naziva i Vrhovna ili Prva trijada. Ona odražava tri najuzvišenija aspekta božanske energije, idealno stanje, i ne može biti spoznata uobičajenom budnom svesnošću.

• Između Božanske trijade i sledećih sefirota nalazi se veo, koji se naziva Bezdan, Ambis ili Ponor. Veo pre svega predstavlja kvlalitativnu razliku u ispoljavanju i evolucije božanske energije kao i razliku u nivou subjektivne svesti.

4. Hesed (Milost). Hesed nastaje iz Binaha kao rezultat sjedinjavanja muškog i ženskog principa univerzuma, arhetipske majke i oca.

Kada se trouglu, odnosno ravni koja se pripisuje Binahu, doda četvrta tačka, nastaje telo. Time se ostvaruje materijalizacija i određenje u prostoru.

Hesed se nalazi na Stubu kosmičke sile, a kao rezultat najsavršenijeg sjedinjavanja božanskih roditelja, on ispoljava kvalitete kao što su razvoj, sveopšta ljubav i milosrđe.

On je otac dobročinitelj i zaštitinik, takođe i kralj koji vlada zemljom ostvarujućí napredak, obilje i blagostanje. Sledeće ideje se vezuju za uticaj ove sefire - napredak, ekspanzija, izgradnja, univerzalna ljubav, vizionarstvo, dobročinstva, sreća, duhovno i materijalno blagostanje itd.

Logično je stoga da se Hesed u astrologiji povezuje sa planetom Jupiter.

5. Geburah (Strogost). Geburah nastaje iz Heseda i nalazi se na levom stubu Drveta života.
Da bi se stvoreno telo dalje razvijalo ono mora da stekne i petu dimenziju, a to je kretanje.

Energija razvoja i ekspanzije mora na nivou Geburaha biti ograničena i disciplinovana na pravu meru koja joj pripada i u mora da povrati ispravnu formu. U suprotnom, zbog neograničenog razvoja i izgradnje Heseda, mogla bi da postane degradirisana i izopačena. Da ne bi došlo do nagomilavanja i neravnoteže, snagu četvrte sefire treba disciplinovati i ograničiti. Stoga je uloga Geburaha da otkloni svaki višak i neumerenost koji su pretnja skladnom razvoju božanske sile. Kao što u organizmu postoje katabolički i anabolički procesi, tako je i funkcija pete sefire da uništi sve što je pretnja zdravom tkivu i može uslovi njegovog oštećenja, izobličenje ili slabljenja.

Osobine Geburaha predstavlja planeta Mars, i simbolično se prikazuje kao Kralj Ratnik koji brani svoju zemlju od neprijatelja i bori se za uspostavljanje ispravnih granica, pravde i ravnoteže.

Za petu sefiru se vezuju sledeći pojmovi - energija, sila, promena, disciplina, seksualna energija, telesna vitalnost, razgrađivanje, strah i uništavanje.

U psihološkom smislu ova sfera se može povezati sa čovekovim Super Egom (Nad-Ja), odnosno njegovim moralnim karakteristikama i principima na kojima zasniva svoje postojanje.

6. Tifaret (Lepota). Tifaret je prva sefira posle Ketera koja je smeštena na Srednjem stubu. Energija Heseda i Geburaha, ljubavi i discipline, muškog i ženskog principa, je uravnotežena i postavljena na Stub sklada.

Geburah je predstavljen kao kretanje. Ono se uvek odvija kroz vreme i prostor. Stoga se na nivou Tifareta ostvaruje svest o vremenskim dimenzijama, prošlosti, sadašnjisti i budućnosti. Sada je telo sposobno da sebe odredi u odnosu na iskustvo.

Tifaret je smešten u centru Drveta života a njegova planeta je Sunce.

Kao rezultat potpunog sjedinjenja Joda i He, muškog i ženskog principa, Tifaret predstavlja inkarniranog Sina, odnosno Vau Tetragramatona.

[esta sefira je simbol harmonije, lepote, blagosti, talenata i povezuje se sa takvim idejama kao što su - život, zdravlje, prosvetljenje, kreativnost i mentalne sposobnosti.

psihološkom smislu Tifaret predstavlja kako čovekov Ego (Ja), središte svesne ličnosti, tako i njegovo Više Ja, Jastvo, koje teži da dosegne i ostvari.

Hesed, Geburah i Tifaret čine drugu trijadu, koja se naziva Moralna trijada. Ona predstavlja čovekove spiritualne kvalitete, Nad Dušu, Više Ja i mesto boravka Svetog Anđela ^uvara.

Između ove i sledeće trijade nalazi se zastor ili veo koji se naziva Paroket. Probijanjem ovog vela božanska energija ponovo menja kvalitet svog ispoljavanja. To se odnosi i na promenu u čovekovoj svesti.

7. Necah (Pobeda) Energija koja izvire iz Tifareta i skreće sa Srednjeg stuba, više nije slobodna, već se kreće ka nižem i inferiornijem planu postojanja, gde mora biti ograničena i vezana.

Telo koje je postalo svesno sebe, ostvarujući čisto postojanje, biva pobuđeno na pokret da bi ispitalo mogućnosti i u njima našlo zadovoljstvo. Zato ono iz stanja savršenosti prelazi u nesavršenost.

Necah se nalazi na Stubu kosmičke sile i izražava ideje ljubavi i energije na jednom mnogo grubljem nivou od Heseda. Sefira ustvari predstavlja ljudske instkte i osećajnu prirodu.

Planeta Venera je pridodata Necahu i obuhvata oblasti kao što su - međuljudski odnosi, umetnička dostignuća, ljubav prema određenim pojavama, objektima i osobama, bogatstvo, senzibilnost naklonost i duhovna dostignuća koja su ograničena egom i materijalnim motivima.

8. Hod (Sjaj) Hod nastaje daljom evolucijom božanske energije iz Necaha.

Čisto postojanje koje je spoznalo zadovoljstvo sada ga ispituje i stiče iskustvo, odnosno rađa misao.

Greška koja je načinjena u Necahu na nivou Hoda biva shvaćena. Osma sefira se odnosi na čovekove intelektualne moći i njegov um.

Hodu astrološki pripada planeta Merkur koja vlada sledećim oblastima - znanje, škole, književnost, trgovina, magija, komunikacija itd.

9. Jesod (Temelj). Izlivom iz Hoda energija se ponovo vraća na Srednji Stub. Jesod je stvoren kao posledica sjedinjavanja suprotnih polariteta na trećem, najgrubljem nivou, muškog i ženskog principa, intelekta i osećanja, Necaha i Hoda.

Čisto postojanje, koje je steklo iskustvo sada dobija Svest o Biću.

Deveta sefira se odnosi na intuiciju, lično i kolektino nesvesno. Ona obuhvata akaša zapis, to je astralna riznica slika, svega što je bilo, jeste i biće.

Jesod je sfera Meseca i stoga obuhvata punjenje i pražnjenje, fluktaciju, periodične promene i promene raspoloženja.

Tri niža sefirota, Necah, Hod i Jesod, odražavaju čovekovo niže Ja, njegovu personalnost. Oni čine Astralnu trijadu. Oblik svesti koji je svojstven dostizanju astralne trijade ispoljava se u snovima, vizijama, meditacijama, halucinacijama ili tokom astralne projekcije.

Presecanjem sledećeg vela, Kešeta, božanska energija se zgušnjava u svom materijalnom vidu i stvara desetu sefiru.

10. Malkut (Kraljevstvo). Malkut nastaje iz Jesoda. On predstavlja materijalni svet ili zemaljsku ravan.

Osobine koje mu se pripisuju su stabilnost, tromost, tama i gustina.

Malkut se odnosi na pojmove kao što su posed, imovina i telo.

Božansko biće koje je evoluiralo kroz devet razvojnih tačaka, steklo znanje i svesnost, sada je spremno da se, obogaćeno iskustvom vrati svom tvorcu - Keteru. I krug se zatvara.

Staze povezuju sefirote i predstavljaju svojevrsne energetske kanale u kojima se mešaju i spajaju energije sefirota. Za razliku od sefirota koji su objektivni, sefire su subjektivne. Makrokosmički gledano, svaka staza obuhvata određeni aspekt univerzuma, ili, mikrokosmički, određene procese koji se odigravaju u čoveku.

Staze sadrže posebne tajne koje se tiču elemenata, planeta i zodijačkih znaka. Postoje 22 staze na drvetu života koje su označene sa 22 slova hebrejskog alfabeta.

Broj staze Heebrejsko
slovo Arkana Elementarne, zodijačke i
planetarne karakteristike staza
11 Alef Luda Vazduh
12 Bet Mag Merkur
13 Gimel Prvosveštenica Mesec
14 Dalet Carica Venera
15 He Zvezda Vodolija
16 Vau Hijerofant Bik
17 Zain LJubavnici Blizanci
18 Ket Kočije Rak
19 Tet Strast Lav
20 Jod Pustinjak Devica
21 Kaf Sreća Jupiter
22 Lamed Uravnoteženje Vaga
23 Mem Obešen čovek Voda
24 Nun Smrt Škorpija
25 Samek Umetnost Strelac
26 Ain Đavo Jarac
27 Pe Kula Mars
28 Cadi Car Ovan
29 Kof Mesec Ribe
30 Reš Sunce Sunce
31 Šin Eon Vatra - Duh
32 Tau Univerzum Saturn

_________________
NE TRAŽITE MUDROST U DRUGIMA, VEĆ U SEBI.
avatar
Admin
Admin
Admin

Ženski
Broj poruka : 5380
Godina : 43
Datum upisa : 08.10.2008

http://xtratvision.forumxpress.net

Nazad na vrh Ići dole

:deda: Re: KABALA

Počalji od faraon taj Sre Nov 26, 2008 1:28 am

...misticizam vezujem samo za ,-svedenborga , koji je svoj nacin vidjenja Prirode kao obmane i Duhovnog ,-kao vjecnog .
Swedenborg_om plase kao sa Kantom, to je onaj ciko koji ne razumije ni sam , to sto pise !

faraon
moderator
moderator

Broj poruka : 159
Datum upisa : 10.11.2008

Nazad na vrh Ići dole

:deda: Re: KABALA

Počalji od Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh


 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu